بویلد برنامه ای او اس

شماره سریال پروژه : 139

بودجه : 200,000 الی 200,000 ریال

تاریخ ایجاد پروژه : سه شنبه 25 آذر 93 ساعت 22:39

تعداد پیشنهادات : 0

میانگین قیمت پیشنهادات : 0 ریال

زمان باقی مانده :

کارفرما : prof

رتبه کارفرما : هنوز رتبه بندی نشده

آخرین ورود : 3 سال پیش

پیمانکار :

هنوز انتخاب نشده

رتبه پیمانکار : هنوز رتبه بندی نشده

توضیحات پروژه :

اپلیکیشنی برای ای او اس با phonegap نوشته شده و نیاز به bulid ان برای سیستم عامل ای او اس می باشد

مهارتهای مورد نیاز پروژه :

سیستم عامل : سیستم عاملهای دیگر

پایگاه داده : یک مورد را انتخاب کنید

پیشنهاد پیمانکاران

پیمانکار پیشنهاد زمان پیشنهاد رتبه پیمانکار