ايجاد دموي و اينترفيس گرافيکي براي يک سيستم فازي موجود

شماره سریال پروژه : 62

بودجه : 700,000 الی 1,000,000 ریال

تاریخ ایجاد پروژه : دو شنبه 11 فروردین 93 ساعت 16:19

تعداد پیشنهادات : 0

میانگین قیمت پیشنهادات : 0 ریال

زمان باقی مانده :

کارفرما : samajamal

رتبه کارفرما : هنوز رتبه بندی نشده

آخرین ورود : 3 سال پیش

پیمانکار :

هنوز انتخاب نشده

رتبه پیمانکار : هنوز رتبه بندی نشده

توضیحات پروژه :

يک سيستم فازي ممداني
با شرحي که در ضميمه
دادم موجود ميباشد(هم
نسخه با زبان سي شارپ
و هم با متلب ) که
رفتار عابر را براي
عبور از خيابان مدل
ميکند .
مد نظر هست که يک
اينترفيس با شرايطي
که در فايل ضميمه
توضيح داده ام برايش
ايجاد شود . علاوه بر
استنتاج ممداني از
استنتاج هايي که در
ضميمه گفته ام
استفاده شود .
در وهله ي اول گسترش
اين سيستم فازي (
استفاده از چند قانون
استنتاج و چند نوع
t-norm و s-norm ) مد
نظر هست ... و در
وهله ي دوم ايجاد
دموي عابر و خيابان و
ماشين

مهارتهای مورد نیاز پروژه :

سیستم عامل : اطلاعاتی ندارم

پایگاه داده : یک مورد را انتخاب کنید

پیشنهاد پیمانکاران

پیمانکار پیشنهاد زمان پیشنهاد رتبه پیمانکار