برنامه نویس مسلط به JavaScript یا # Cو ترجیحاً آشنا به "پردازش تصویر"

شماره سریال پروژه : 118

بودجه : 50,000,000 الی 100,000,000 ریال

تاریخ ایجاد پروژه : چهار شنبه 18 تیر 93 ساعت 15:30

تعداد پیشنهادات : 0

میانگین قیمت پیشنهادات : 0 ریال

زمان باقی مانده :

کارفرما : pooyan_negashte

رتبه کارفرما : هنوز رتبه بندی نشده

آخرین ورود : 3 سال پیش

پیمانکار :

هنوز انتخاب نشده

رتبه پیمانکار : هنوز رتبه بندی نشده

توضیحات پروژه :

یک شرکت معتبر، نیاز
به تعدادی برنامه
نویس مسلط به
JavaScript یا # Cو
آشنا به "پردازش
تصویر" جهت انجام چند
پروژه دارد.

مهارتهای مورد نیاز پروژه :

سیستم عامل : اطلاعاتی ندارم

پایگاه داده : یک مورد را انتخاب کنید

پیشنهاد پیمانکاران

پیمانکار پیشنهاد زمان پیشنهاد رتبه پیمانکار