از حروف بزرگ و کوچک، اعداد و سمبل ها به طور مختلط و درهم استفاده کنید.

بهتر است کلمه عبور خود را به صورت دوره ای تغییر دهید.

یک عبارت قابل به خاطر سپردن را در نظر بگیرید و حروف اول آن را به عنوان کلمه عبور برگزینید.

از کلمات عبور مشترک برای سایتهای مختلف استفاده نکنید.